Młyny

Przeznaczenie:
Młyny są przeznaczone do rozdrabniania materiałów najczęściej pochodzenia mineralnego lub organicznego i im pochodnych w zakresie poniżej 1mm przeprowadzane w technologii przemiału „na mokro” lub „na sucho”, pracujący w sposób ciągły lub cykliczny, w obiegu otwartym i zamkniętym. Specjalnym typem jest grupa młynów pneumatycznych i susząco-mielących, w których w trakcie mielenia materiału przeprowadza się jego podsuszenie.

Opis techniczny:
Główną część młyna stanowi walczak konstrukcji spawanej, do którego przyspawane są dna wlotowe i wylotowe. Wewnątrz wyłożony jest płytami pancernymi i elementami optymalizującymi efekty procesu mielenia. Wnętrze walczaka młyna wypełnione jest w części swej objętości mielnikami. Rodzaj i sposób zabudowy w walczaku oraz rodzaj i wielkość użytych mielników uzależniony jest od przeznaczenia młyna. Walczak młyna osadzony jest na łożyskach i napędzany przez silnik elektryczny za pośrednictwem przystawki napędowej i zębatej oraz wieńca zębatego osadzonego na zewnętrznej średnicy walczaka.